Endorse Thomas Hansen

What do you think about Thomas Hansen and his ideas?